Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Jakie są etapy audytu w firmie?

W ustalaniu programu oraz etapów audytu szczególnie istotne jest prawidłowe określenie jego celu. Dobór celu powinien określać efekty, jakie mają być osiągnięte poprzez wdrożenie audytu w organizacji. Audyt firmowy może dotyczyć zarówno oceny zdolności i skuteczności systemu, jak i służyć identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Czym jest audyt?

Opierając się o Międzynarodowe Standardy Praktyki Audytu Wewnętrznego w firmie, audyt jest niezależną, doradczą usługą, której polegającą na ustaleniu potrzeb oraz ulepszaniu wartości i operacji danej organizacji. Dzięki audytowi możemy pomóc organizacji w osiąganiu jej celów poprzez wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i udoskonalenia efektywności procesów zarządzania ryzykiem i kontroli.

Jakie są etapy audytu?

Audyt firmowy w celu uzyskania rzetelnych wyników powinien być przeprowadzony na podstawie zasad audytowania, z zachowaniem poszczególnych etapów jego realizacji. Do poszczególnych etapów audytu zaliczyć możemy:
  • przygotowanie programu audytu określającego potrzeby i cele,
  • przeprowadzenie spotkania otwierającego audyt właściwy wewnątrz organizacji,
  • określenie i wdrożenie czynności audytowych,
  • przeprowadzenie spotkania zamykającego, na którym poruszane zostają wszystkie kwestie związane z osiągniętymi wynikami,
  • zaraportowanie oraz wdrożenie zmian po przeprowadzeniu audytu.
Program audytów może obejmować audyty o różnych celach, a organizacja może ustanowić kilka programów. Wnioskować więc można, że audyt nie musi dotyczyć tylko jednej komórki w organizacji. Im więcej programów audytowych, tym więcej obszarów organizacji objętych może być audytem.

Jaki jest cel audytu?

Każde przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na przeprowadzenie audytu w firmie, posiada odrębne cele. Głównym założeniem audytu stało się jednak wsparcie zarządzania na wszystkich poziomach organizacji, w celu zapewnienia skutecznego ładu organizacyjnego i korporacyjnego. Ponadto audyt ma wykazać dokładne zaraportowanie finansowe, warunki do maksymalizacji i osiągania celów przedsiębiorstwa oraz do opracowania i ustanowienia dobrego i skutecznego systemu zapobiegania i zwalczania nadużyć.
Specjalizujemy się w przeprowadzaniu audytów w firmach pod kątem optymalizacji działania poszczególnych sektorów oraz sprawnego funkcjonowania organizacji. Skontaktuj się z nami w celu usprawnienia procesów w Twojej firmie.