Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.

Ochrona Danych i Polityka Prywatności

Aby dowiedzieć się w jaki sposób BPO Champions przetwarza Państwa dane osobowe, zachęcamy do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną:

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie BPO Champions Sp. z o.o. Sp. K (dalej: BPO Champions). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez BPO Champions w następujących celach:
  • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy;
  • dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami;
  • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi;
  • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez BPO Champions w następujących celach:
  • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy;
  • dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami;
  • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi;
  • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie:
  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym (są to podmioty działające na nasze zlecenie);
  • organom lub podmiotom publicznym, uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
  • przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 7. BPO Champions nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG – obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, który obliczany jest w oparciu o następujące kryteria:
  • czas obowiązywania umowy;
  • przepis prawa, który obliguje BPO Champions do przetwarzania danych przez określony czas;
  • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Mogą Państwo złożyć do BPO Champions wniosek dotyczący danych osobowych o:
  • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
  • usunięcie danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
  • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez BPO Champions danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
  • przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).
 2. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 3. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy / zlecenia, ich podanie jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność podpisania umowy o współpracy.
 4. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez BPO Champions, w tym profilowaniu