Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Sporządzenie sprawozdań finansowych i raportów ukazujących rentowność przedsiębiorstwa wymaga coraz większego zaangażowania działów finansowych jednostki. Dodatkowo skomplikowane i często zmieniajcie się standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe narzucają stałego monitorowania zmian przepisów.

Czym jest sprawozdawczość finansowa?

Sprawozdawczość finansowa pełni cele informacyjne, które w dalszej kolejności wpływa na działania organizacji za pomocą sprawozdań finansowych w postaci danych. Sprawozdanie finansowe to dokument, który ukazuje sytuację finansową przedsiębiorstwa wyrażoną wartościowo. Zestawienie dokumentów finansowych dzięki dostarczaniu najważniejszych informacji stanowi kluczowy element prawidłowego funkcjonowania organizacji.

Jakie są elementy, które zawiera sprawozdanie finansowe?

Określone podmioty prowadzące księgi rachunkowe zobowiązuje się do przygotowania sprawozdania finansowego. Powinno ono, w sposób uporządkowany, przedstawiać informacje na temat sytuacji finansowej danej jednostki gospodarczej oraz przeprowadzonych przez nią transakcji. Do elementów składających się na sprawozdanie finansowe zaliczamy:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • rachunek zysków i strat,
  • bilans,
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • dodatkowe informacje, objaśnienia i dane uzupełniające wszystkie dokumenty.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Sprawozdawczość finansowa w każdej firmie oparta jest o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) lub też Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Są to standardy rachunkowości przyjęte na gruncie międzynarodowym i stanowiące podstawę zrozumienia zasad i metod rachunkowości stosowanych na świecie.

Do czego potrzebne jest raportowanie?

Dzięki raportowaniu można określić efekty rozwoju przedsiębiorstwa. Zarówno raportowanie, jak i sprawozdanie finansowe to elementy, które w korelacji dają obraz działania jednostki. W odniesieniu do raportu zarządczego bez wątpienia można w szybki sposób dokonać korekt ewentualnych błędów lub pogłębić działania, które przynoszą korzyści. Rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych pokazujących w zrozumiały sposób wyniki to klucz do osiągania pozytywnych wyników. Dodatkowo skomplikowane i często zmieniajcie się standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, wymagają nieustannego śledzenia zmian przepisów prawa.
Dzięki BPO Champions najlepszym rozwiązaniem staje się outsourcing kadr i płac, czyli zlecenie działań poza obszar firmy. Wdrożenie tego typu strategii opartej na sprawdzonym partnerze to klucz do sukcesu każdej organizacji.