Z dniem 6.09.2023 nastąpiła zmiana danych rejestrowych. Aktualne dane znajdziesz w zakładce kontakt.
Każdy przedsiębiorca z obowiązku musi ewidencjonować wszystkie operacje gospodarcze swojej firmy. W zależności od typu działalności może wybierać pomiędzy dostępnymi modelami prowadzenia ewidencji albo z mocy prawa zobligowany jest do korzystania z konkretnego sposobu ewidencjonowania.

Co to są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe to system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych danej jednostki w określonym okresie. Korzystanie z ksiąg rachunkowych jest podczas stosowania w firmie pełnej księgowości, która stanowi obszerny zasób wiedzy na temat kondycji finansów firmy. Z tego typu rozliczeń jako właściciele firmy jesteśmy w stanie określić nakłady finansowe na poszczególne komórki w przedsiębiorstwie. Pozwala to na dobre zarządzanie finansami oraz odpowiednie rozdzielanie kwot np. podczas ustalania wynagrodzeń pracowniczych.

Co składa się na księgi rachunkowe?

Prawidłowo funkcjonujące księgi rachunkowe powinny się składać z szeregu elementów. Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald. Tworzą je dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych z pewnością należy zapewnić kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Księgi rachunkowe bez wątpienia powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.

Jakie są rodzaje ksiąg rachunkowych?

Wyróżnić można przynajmniej 5 rodzajów ksiąg księgowych,. Należy do nich: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia oraz wykaz składników aktywów i pasywów.
  • Dziennik, prowadzony musi być koniecznie w porządku chronologicznym, dlatego zapisy muszą być numerowane kolejno, a ich ostateczna suma podliczana na bieżąco.
  • Księga główna oraz konta zwane inaczej kontami syntetycznymi podlegają zasadzie podwójnego zapisu. Wszystkie informacje, jakie znalazły się w dzienniku, muszą zapisać się również w księgach głównych.
  • Księgi pomocnicze mają pomagać w prowadzeniu ksiąg głównych.  Znajdują się tutaj bardziej szczegółowe i doprecyzowane informacje.
  • Zestawienia tworzone są w oparciu o księgi główne na koniec okresu sprawozdawczego. Zawierają one zestawienia obrotów oraz sald, w skład których wchodzą także nazwy kont, salda kont i suma sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy itd.
  • Wykaz aktywów i pasywów, który nazywamy inwentarzem. Otwarcie ksiąg rachunkowych wraz z wykazem aktywów i pasywów następuje od początku każdego następnego roku obrotowego. Zamyka się je w dzień kończący rok obrotowy.

Kto prowadzi księgi rachunkowe?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych może odbywać się na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest zatrudnienie księgowej w firmie, która będzie stacjonarnym pracownikiem raportującym o wszystkich zmianach na bieżąco. Zatrudnienie księgowej jest klasycznym modelem funkcjonowania jednostki. Drugim sposobem zgodnie z art. 11a ustawy o rachunkowości jest możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych zewnętrznemu podmiotowi, jakim jest biuro rachunkowe. Księgi rachunkowe można prowadzić także w formie outsourcingu procesów księgowych. BPO Champions oferuje outsourcing księgowości w formie indywidualnych ustaleń. Metoda ta jest innowacyjna, ponieważ firma powierzająca usługi księgowe oszczędza swoje finanse, a także czas, przez co może skupić się na prorozwojowych działaniach.
Skontaktuj się z nami i sprawdź jakie korzyści niesie powierzenie procesów księgowych doświadczonemu partnerowi, jakim jest BPO Champions.