Księgowość stanowi jeden z filarów prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dobrze prowadzona oraz sprawnie kontrolowana potrafi w szybki sposób ukazać różnice pozytywne, a także negatywne w ujęciu kosztowym.

Definicja księgowości

Księgowość to dziedzina zajmująca się rejestracją, analizą, interpretacją i raportowaniem informacji finansowych dotyczących działalności gospodarczej lub organizacji. Jej głównym celem jest prowadzenie dokładnej i wiarygodnej ewidencji transakcji finansowych oraz dostarczanie informacji, które są istotne dla zarządzania, podejmowania decyzji i spełniania wymogów prawnych. Księgowość obejmuje m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczanie podatków, kontrolę kosztów i analizę danych finansowych. Jest nieodłącznym elementem zarządzania finansami i stanowi podstawę dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Czym zajmuje się księgowość?

Działalność księgowości polega na ewidencjonowaniu stanu posiadanych składników majątkowych oraz źródeł ich finansowania. Powiązane jest to ściśle z rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, które oddziałują na zmiany w majątku. W bardziej potocznym języku, księgowość oznacza określone działanie w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji zawierającej wpływy, oraz wydatki, które mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Co wchodzi w skład księgowości?

Kompleksowa księgowość to złożona, ale niezwykle dokładna metoda ewidencjonowania i analizowania transakcji finansowych konkretnego przedsiębiorstwa. Opiera się na wykorzystaniu ksiąg rachunkowych, które obejmują:
 • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
 • konta księgi głównej,
 • dziennik,
 • wykaz składników aktywów i pasywów
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej.
Prowadzenie pełnej księgowości w firmie jest możliwe dzięki założonym specjalnym kontom — analitycznym i syntetycznym. Prowadzenie odpowiedniej księgowości przekłada się przede wszystkim na dokładną wycenę majątku firmy. Generuje to szanse na zrozumienie stanu finansowego firmy, obliczenie płynności finansowej i stały monitoring wszystkich działań.

Kim jest księgowy?

Jest to osoba reprezentująca stanowisko finansów firmy. Doświadczony księgowy jest w stanie zagwarantować firmie sprawność działania oraz określanie swoich finansów poprzez tworzenie zestawień obrotów i sald, bilansów księgowych oraz rozliczania poszczególnych dokumentów magazynowych takich jak WZ, KW, KP, PZ oraz dokumentów finansowych w postaci rachunków, paragonów i faktur. Dobry księgowy zna przepisy takie jak ustawa o rachunkowości, ustawa o podatkach, a także regularnie pogłębia wiedzę i śledzi bieżące zmiany pojawiające się w gospodarce.
Skontaktuj się z nami i sprawdź jakie udogodnienia przygotowaliśmy dla podmiotów prowadzących księgowość. Skorzystaj z procesów outsourcingu usług księgowych oferowanych przez BPO Champions. Bez wątpienia w ten sposób można usprawnić działanie firmy poprzez stworzenie odpowiedniego modelu biznesowego opartego o finanse przedsiębiorstwa.

Jakie wyróżniamy typy księgowości?

Wyróżniamy dwa główne typy księgowości: uproszczoną i pełną.

Księgowość uproszczona to forma ewidencji finansowej, stosowana przede wszystkim przez mniejsze przedsiębiorstwa o ograniczonym zakresie działalności. Charakteryzuje się mniejszą ilością wymaganych dokumentów i uproszczonym sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku księgowości uproszczonej podatnik może korzystać z uproszczeń w zakresie ewidencji przychodów i kosztów, co ułatwia prowadzenie księgowości. Ten typ księgowości ma na celu zminimalizowanie formalności i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.

Księgowość pełna, znana również jako księgowość podwójna, jest bardziej rozbudowaną i kompleksową formą ewidencji finansowej. Opiera się na zasadzie podwójnego zapisu, co oznacza, że każda transakcja jest rejestrowana w dwóch odpowiadających sobie rekordach — debetowym i kredytowym. Księgowość pełna umożliwia pełną analizę finansową przedsiębiorstwa, tworzenie sprawozdań finansowych, zestawień obrotów i sald, a także dokładne monitorowanie działań gospodarczych. Ten typ księgowości jest częściej stosowany przez większe i bardziej skomplikowane organizacje, które mają większe wymagania w zakresie raportowania finansowego i kontroli wewnętrznej.

Jaką księgowość wybrać — uproszczoną czy pełną?

Wybór między księgowością uproszczoną a pełną zależy od charakterystyki i rozmiaru działalności przedsiębiorstwa, a także od wymagań prawnych. Przedsiębiorcy powinni dokładnie rozważyć swoje potrzeby i konsultować się z ekspertami księgowymi, aby wybrać odpowiedni typ księgowości, który najlepiej odpowiada ich sytuacji.

Co to są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe to zestawienia i rejestracje transakcji finansowych dokonywanych przez przedsiębiorstwo. Stanowią one podstawę prowadzenia księgowości i pozwalają na ścisłe monitorowanie i ewidencjonowanie operacji finansowych.

W księgach rachunkowych rejestrowane są przychody, koszty, aktywa, pasywa oraz inne zdarzenia gospodarcze mające wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Podstawowe informacje, takie jak data transakcji, opis, kwota oraz konto, na które wpływa lub z którego wypływa środek, są rejestrowane w księgach rachunkowych.

Księgi rachunkowe są integralną częścią procesu prowadzenia księgowości.

Co składa się na księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe składają się z różnych elementów, które umożliwiają dokładne rejestrowanie, kontrolowanie i analizowanie transakcji finansowych przedsiębiorstwa. Oto podstawowe składniki ksiąg rachunkowych:

 1. Księga główna: Jest to podstawowy rejestr, w którym rejestrowane są wszystkie transakcje finansowe przedsiębiorstwa. Księga główna zawiera zapisy dotyczące konta, daty, opisu transakcji, kwoty i kierunku przepływu środków. To centralny punkt, który agreguje informacje z różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa.
 2. Księgi pomocnicze: Są to szczegółowe rejestracje, które uzupełniają księgę główną, dostarczając bardziej szczegółowych informacji o poszczególnych transakcjach finansowych. Księgi pomocnicze mogą obejmować takie obszary jak konta klientów, dostawców, pracowników, magazynu, aktywów trwałych itp. Pozwalają one na bardziej szczegółowe monitorowanie i kontrolę nad danymi finansowymi.
 3. Dziennik: Dziennik to rejestr chronologiczny, w którym rejestrowane są wszystkie transakcje finansowe w kolejności, w jakiej się pojawiają. Dziennik zawiera informacje dotyczące daty, opisu transakcji, konta debetowego i kredytowego oraz kwoty. Jest to wstępne miejsce rejestrowania transakcji przed ich przeniesieniem do odpowiednich kont księgi głównej.
 4. Zestawienie obrotów i sald: Zestawienie obrotów i sald jest podsumowaniem transakcji zarejestrowanych w księgach rachunkowych. Wykazuje ono obroty (zmiany) na poszczególnych kontach w określonym okresie, a także ich saldo końcowe. Zapewnia ono podsumowanie finansowe i pozwala na analizę zmian na kontach księgowych.
 5. Wykaz składników aktywów i pasywów: Jest to szczegółowe zestawienie majątku i zobowiązań przedsiębiorstwa. Wykazuje on aktywa, takie jak gotówka, należności, zapasy i nieruchomości, oraz pasywa, takie jak zobowiązania, kredyty i kapitał własny. Wykaz składników aktywów i pasywów jest istotny dla wyceny majątku i analizy finansowej.

Poprzez skrupulatne prowadzenie tych składników ksiąg rachunkowych, przedsiębiorstwa mogą dokładnie śledzić swoje finanse, generować raporty finansowe, monitorować zmiany i spełniać wymogi prawne dotyczące sprawozdawczości.